Nei lang beried kin de FRP kommisje meidiele dat de telefyzjereklames fan 'Grutsk op ús greidefûgels', 'Wy hâlde fan netsjes' fan Aquacell, en 'De fytsesaak fan Joop Zandberg' nominearre binne foar de 18e Fryske Telefyzjereklamepriis. Sjoch de filmkes hjirûnder!

Hokker fynsto it moaist?

Jou gau dyn foarkar oan troch te klikken op ‘STIM NO!’ en wa wit is de iPad ynkoarten fan dy. Stimme kin oant en mei 7 july.