Sa gau as mooglik
meitsje wy hjir bekend wannear't
wy de folgjende
televyzjereklamepriis hâlde sille.
Noch efkes geduld dwaan.

Op tongerdei 18 july sil yn Broek de 18e Fryske Reklamepriis útrikt wurde oan de winner fan dizze Publykspriis.

De útrikking fynt om 11.00 oere plak op de buorkerij fan de famylje Rypkema, Swettepoelsterdyk 3 yn Broek. Deputearre Hoogland fan u.o. Natuer,  Wetter en Miljeu sil hjir nei alle gedachten oanwêzich wêze.