De 18e Fryske radio-
reklamepriis wurdt yn de twadde
helte fan 2019 wer útrikt.
Noch efkes geduld dwaan

 

Opdrachtjouwer: Euphoria mei radiospotsje:  'Nije dingen ûntdekke yn de sliepkeamer?'

Produsint: John de Vries

Dit spotsje oer it wolwêzen fan in minske op in hiel oar mêd, is wer ris wat oars as wat men daagliks op de radio hearre kin. Dat mei jin fuortdaliks de fraach te stellen oer, ‘nije erotyske dingen’ ûntdekke yn ‘e sliepkeamer. Soks leit foar guon minsken grif noch yn in taboesfear bewuolle. Wat meie dy nijsgjirrige ‘nije dingen’ om driften geande te meitsjen dan wol wêze? De sfear wurdt iepenbrutsen, wannear’t in kwierige frouljusstimme yn natuerlik Frysk jin útnûget en gean nei de aardichste winkel fan Fryslân ta, mei it bêste eroatyske boartersguod. It prikeljende ferhaal fan it spotsje, bewuolle yn delbêdzjende esotearyske muzyk, past alhiel by it DNA fan dizze winkel; yn it earste oankommen gewoan leechdrompelich mar dochs noch mei in bewyske fan heimsinnigens der omhinne. Dat is erotyk dochs? Hawar, hoe heech of leech de drompel ek lizze mei foar minsken, dy frouljusstimme mocht om ús noch wol wat mear ûndogensker klinke.