De 18e Fryske radio-
reklamepriis wurdt yn de twadde
helte fan 2019 wer útrikt.
Noch efkes geduld dwaan

 

Opdrachtjouwer: Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden: ‘Passend Lezen’

Produsint: Van de Laar en Van Efferen studio’s, productiehuis voor beeld en geluid te Vught

Dizze radiocommercial hâldt jin fuortdaliks yn de besnijing. Wat is hjir te rêden? Wêr sil dat ‘broeierich swijen’ op útdraaie? It fragmint komt út it boek ‘Swarte Ingels’ [2004] en wurdt troch skriuwer Willem Schoorstra sels yn geef Frysk foarlêzen. De sinnen binne mei soarch keazen, erotyk docht it ommers altiten goed by de harker. It boadskip draait hielendal om minsken mei lêsbeheiningen, dy’t net omgean kinne mei it gewoane printe boek. De commercial tinkt ús in prikeljend ferhaal yn it ferhaal fan it boadskip. De oansprekkende doelgroep hoecht wier neat mear te missen op it mêd fan goeie Fryske boeken. It spotsje is tsjinstber oan it produkt. It ynformative twadde part, sein mei de waarme donkere stimme fan programmamakker Douwe Heeringa, komt jin oer as in oanbefelling fan in bertroude húsdokter. De drompel fan skrutens wurdt sa weihelle. Beheiningen yn lêzen hoecht hjoed-de-dei wier gjin swierrichheid mear te wêzen.